+18 = Brazilian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Turkish, Vietnamese.

+7 = Croatian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Vietnamese.

+4a = Dutch, Russian, Swedish, Vietnamese.

+4b = Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese.